Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Nßumero actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 15 (2002)
234 p.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (5-7) [llegir]
 
Articles
 
   Josep R. Guzman: Cortesia i traducció al català de marques d'atenuació en les peticions (9-26) [llegir article]
   Rosa Comes Casas: Le Sacre du Printemps: d'Stravinsky a Jaume Vidal Alcover. Anàlisi d'un transvasament alfabètic (27-42) [llegir article]
   Joan Ramon Resina: El Glosari d'Eugeni d'Ors i l'estètica del fragment (43-50) [llegir article]
   Lluís Quintana Trias: Autoria i complicitat en El gos tinent de J. M. Benet i Jornet (51-60) [llegir article]
   Llum Bracho: Pabst: La subtitulació de pel·lícules mudes a l'època de Weimar (61-70) [llegir article]
   Sandra Cuadrado i Camps: Estudi lèxic de la Poesia Escènica de Joan Brossa. Anàlisi de les concordances (71-90) [llegir article]
   Klaus Ebner: Die katalanische Computersprache (91-116) [llegir article]
   Olga Cubells: La variable morfosintàctica del subjuntiu a Bovera (117-148) [llegir article]
   Josefina Carrera i Sabaté: Existeix la vocal neutra en català nord-occidental? Caracterització acústica d'algunes vocals àtones emeses a la televisió de Lleida (149-168) [llegir article]
   Rolf Kailuweit: Català heavy - català light: una problemàtica de la "lingüística de profans" (169-182) [llegir article]
 
Documentació
 
   Marcus Bär: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2001 und im Wintersemester 2001/2002 (183-191) [llegir]
   Marcus Bär: Zweiter Nachtrag zu 50 anys de tesis i tesines sobre temes catalans als països de parla alemanya (1945-1996) (193-194) [llegir]
 
Recensions
 
   Alexander Fidora - Jordi Pardo Pastor: Ramon Llull in Lateinamerika: Zur brasilianischen Übersetzung der Werke Llulls (195-204) [llegir]
   Fernando Domínguez / Jaime Salas (eds.): Constantes y fragmentos del pensamiento luliano - Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996 [Alexander Fidora - Jordi Pastor Pardo] (205-210)
   Giuseppe E. Sansone: Poesia Catalana del Medioevo. Antologia con testi originali a fronte, Novara: Interlinea Edizioni, 2001 [Gerhard Wild] (210-211)
   Enrique André Ros Domingo: Arthurische Literatur der Romania. Die iberoromanischen Fassungen des Tristanromans und ihre Beziehungen zu den französischen und italienischen Versionen. Bern et al.: Peter Lang [Gerhard Wild] (212-215)
   Anke Schmidt-Felzmann: Kultureller und politischer Nationalismus - Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien und Schottland, Germersheim: Centro de Estudios Latinoamericanos / Johannes-Gutenberg-Universität, 2001 [Klaus-Jürgen Nagel] (215-217)
   M. Teresa Turell (ed.): Multilingualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, Clevedon et al.: Multilingual Matters, 2001 [Claus D. Pusch] (218-225)
   Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Romanistik, Heft 14, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2000 [Johannes Kabatek] (225-226)
   Enciclopèdia de la llengua catalana. Director: Francesc Vallverdú; Coordinador: Jordi Bañeres, Barcelona: Edicions 62, 2001 [Tilbert Dídac Stegmann] (228-230)
 
   Adreces de les autores i dels autors (231-232) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 15 (2002) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Acrobat Reader.
 
Carregar Acrobat Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 15 (2002)
Actualitzat el 9-7-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar