Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comanda de la versió impresa Informació per autors Deutsche Fassung
 
Biblioteca Catalànica Germànica - Annexos a la Revista d'Estudis Catalans: Volums publicats

 
   Volum 1:
Ferran Robles i Sabater
Bibliografia de la literatura catalana en versió alemanya - narrativa, poesia, teatre
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2005.
X, 278 p. ISBN-10 3-8322-3361-X / ISBN-13 978-3-8322-3361-7.
 
Els darrers trenta anys han estat testimonis d'una intensa activitat traductològica al voltant de la literatura catalana, sense precedents als països de parla alemanya. No sols els autors clàssics, coneguts als territoris germanòfons des de l'Edat Mitjana, sinó també els més contemporanis han atret l'interès dels lectors germanoparlants.
Aquesta bibliografia pretén donar compte de tota la literatura catalana traduïda, de forma directa o indirecta, a l'alemany i aspira a convertir-se en una eina essencial tant pels qui es dediquen professionalment a l'estudi de la llengua i literatura catalanes com per aquells que, mancats dels coneixements lingüístics necessaris per acarar-se amb els textos originals, volen acostar-se a la literatura catalana a través de les versions existents en el seu propi idioma.
És, en definitiva, un homenatge a tots els qui han contribuït a donar difusió i prestigi a les lletres catalanes a nivell internacional.
Volum 1: Bibliografia de la literatura catalana en versió alemanya
 
 
   Volum 2:
Pilar Arnau i Segarra / Claus D. Pusch / Tilbert D. Stegmann (ed.)
Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2005.
VI, 178 p. ISBN-10 3-8322-3754-2 / ISBN-13 978-3-8322-3754-7.
 
Sovint la catalanística estrangera ha centrat la seva atenció sobre el Principat de Catalunya. El Deutscher Katalanistenverband / Associació Germano-Catalana, en col.laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló, ha volgut contrarestar aquesta tendència escollint el País Valencià i la seva cultura com a tema central d'un dels seus col.loquis científics, del qual ha eixit el present volum.
Hi exposen les seves idees persones de la talla de Joan F. Mira, introduït amb una anàlisi de la seva narrativa per Til Stegmann, o Vicent Salvador, Adolf Piquer, Heike van Lawick o, de part alemanya, Manfred Tietz, José Rodríguez Richart, Valentí Fàbrega, Pilar Arnau i Carme Eberenz-Greoles. Els temes abarquen des d'Ausiàs March fins a la més immediata actualitat.
Volum 2: Mirades sobre el País Valencià
 
 
   Volum 3:
Montserrat Casanovas Català
Español y catalán en contacto: La expresión deíctica en el castellano hablado en Lleida.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2005.
VI, 186 p. ISBN-10 3-8322-4410-7 / ISBN-13 978-3-8322-4410-1.
 
La dinámica de las sociedades modernas ha propiciado la creación de una gran cantidad de estados multiculturales en los que conviven razas y lenguas distintas. Ello conlleva situaciones en las que dos o más sistemas lingüísticos coexisten en un mismo territorio, en muy diversas condiciones, coexistencia que comporta consecuencias distintas para las lenguas que comparten ese espacio.
El volumen que se presenta examina, precisamente, la convivencia lingüística intensa entre dos lenguas, el español y el catalán. El estudio, que sigue la metodología variacionista, se ha llevado a cabo en la ciudad de Lleida y parte del análisis de un corpus de lengua oral, sociolingüísticamente distribuido. A través de las evidencias detectadas en dicho corpus, se examinan los cambios en el sistema deíctico del español hablado por catalanes, sistema que se ve afectado por la intersección de los distintos modos de designar la mostración por los que han optado las dos lenguas en contacto. Esta característica sirve para ilustrar que, como se ha afirmado repetidamente desde la lingüística de contacto, un bilingüe no es la suma de dos monolingües, sino que en su actuación intervienen mecanismos lingüísticos propios que lo diferencian de los hablantes que emplean una sola lengua.
Volum 3: Español y catalán en contacto
 
 
   Volum 4:
Heike van Lawick
Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2006.
XVIII, 292 p. ISBN-10 3-8322-4778-5 / ISBN-13 978-3-8322-4778-2.
 
La traducció de metàfores lexicalitzades -o fraseologismes idiomàtics- planteja problemes a causa de la idiosincràsia que s'hi sol associar. Probablement per això, molts estudiosos s'hi han ocupat des d'un enfocament prescriptiu, tant si proposaven tècniques de traducció (els traductòlegs) com si tractaven d'establir equivalents interlingüístics (els lingüistes contrastius).
El present llibre adopta un punt de vista descriptiu i respon a un objectiu bàsic: ser un instrument útil, de consulta, d'estudi i de treball, en especial per a traductors i per a professors i alumnes dels estudis de traducció i interpretació. Parteix de la lingüística cognitiva, per tal d'explicar tendències comunes en la formació de fraseologismes que es basen en metàfores conceptuals compartides. Així mateix destaca criteris formals semblants en les llengües estudiades, que permeten agrupar els diversos tipus d'unitat fraseològica en unes classificacions que s'il.lustren amb exemples de totes elles.
La traducció d'aquestes unitats es discuteix des dels punts de vista contrastiu i traductològic, enfocaments que s'adopten en les dues anàlisis aplicades a diverses traduccions de l'obra Furcht und Elend des III. Reiches, de Brecht. D'aquesta manera, es vol acarar els professionals actuals o futurs de la traducció amb un seguit d'opcions i casos concrets, habituals en la seva tasca, on es presenten de manera contínua dificultats de translació de metàfores i fraseologismes d'una llengua a una altra. Per tal de reforçar el vessant utilitari del llibre, s'ha elaborat un índex fraseològic que funciona com un diccionari de consultes per a resoldre determinats dubtes, a la vista dels textos estudiats.
La doctora Heike van Lawick (Darmstadt 1954) és professora del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana. Especialitzada en traducció literària, ha traduït al català obres de Franz Kafka, Bertolt Brecht, Joseph Roth o Christoph Hein, entre d'altres.
Volum 4: Metàfora, fraseologia i traducció
 
 
   Volum 5:
Claus D. Pusch (ed.)
La gramàtica pronominal del català: variació - evolució - funció / The Grammar of Catalan Pronouns: variation - evolution - function.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2006.
XVI, 252 p. ISBN-10 3-8322-5498-6 / ISBN-13 978-3-8322-5498-8.
 
La gramàtica dels pronoms és, sens dubte, un dels aspectes més apassionants i, al mateix temps, més difícils i controvertits de la llengua catalana. La riquesa morfològica sobretot en el terreny dels pronoms febles, deguda a un al·lomorfisme pronunciat, i nombroses idiosincràsies d'ús fan que no només l'explicació del funcionament dels pronoms sinó també la descripció dels paradigmes i de la seva distribució continuïn constituint un repte per als lingüistes interessats per la temàtica.
En aquest volum, estudiosos internacionals proposen, des de diferents fonaments teòrics i amb preferències metodològiques no menys variades, anàlisis innovadores sobre un gran nombre de fenòmens relacionats amb la gramàtica pronominal del català, com ara la variació posicional i l'evolució de la linearització dels pronoms clítics entre enclisi i proclisi, l'impacte de trets semàntics per a la tria o el rebuig d'una forma pronominal en certs contextos sintàctics, la variabilitat dels usos pronominals en diferents etapes de l'adquisició de la llengua o usos específics privilegiats en certs registres i gèneres textuals. La majoria d'autors presenten els fets del català des d’una perspectiva contrastiva i comparativa, incloent-hi altres llengües romàniques com, per exemple, el castellà, el francès, l'occità o l'aragonès.
Amb contribucions de: Susann Fischer, Anna Gavarró / Meritxell Mata / Eulàlia Ribera, Marc-Olivier Hinzelin, Claus D. Pusch, Jaume Solà, Joan Solà, Júlia Todolí i Dieter Wanner.
Volum 5: La gramàtica pronominal del català / The Grammar of Catalan Pronouns
 
 
   Volum 6:
Jordi Jané i Lligé / Johannes Kabatek (ed.)
Fronteres entre l'universal i el particular en la literatura catalana.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2007.
XII, 216 p. ISBN 978-3-8322-6308-9.
 
Parlar d'universals i particulars en literatura, i concretament en literatura catalana, és assegurar-se la controvèrsia i obligar-se alhora a la precisió terminològica. En els articles que conté aquest volum, els autors recorren sovint a aquesta dicotomia des de diferents punts de vista i amb significacions ben diverses, depenent de la perspectiva des de la qual els han escrit. Un conjunt important dels treballs aquí aplegats s'ocupa d'analitzar diferents moments de la història de la literatura catalana tant des del punt de vista de la seva projecció exterior com des del ressò que autors i moviments d'altres literatures han trobat en el seu si; un altre grup de treballs se centra en l'anàlisi d’aspectes més teòrics dels estudis literaris, com la traducció poètica o la interferència cultural, aplicats a l'activitat literària en llengua catalana. En una darrera secció d'aquest volum, s'hi inclouen treballs que dediquen un èmfasi especial a resseguir quins han estat els camins de la recepció de la literatura catalana a Alemanya en èpoques modernes i qui n'han estat els protagonistes.
Amb contribucions de Michael Ebmeyer, Pilar Estelrich, Ramon Farrés, Maria Àngels Fuster, Alfons Gregori, Johannes Hösle, Annemarie C. Mayer, Josep Murgades, Anna I. Peirats, Neus Real, Maridès Soler, Aina Torrent-Lenzen i Ricard Torrents.
Volum 6: Fronteres entre l'universal i el particular en la literatura catalana
 
 
   Volum 7:
Johannes Kabatek / Claus D. Pusch (ed.)
Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2009.
VII, 340 p. ISBN 978-3-8322-7856-4.
 
La convergència i la divergència entre llengües o varietats lingüístiques són processos de canvi que caracteritzen i han caracteritzat des de sempre la dinàmica inter- i intralingüística. Diacrònicament, aquests processos han configurat i reconfigurat els grups de llengües historicogenètics i el seu estàtus tipològic. En èpoques més recents, aquests processos de con-/divergència lingüístiques es manifesten sobretot com a resultat de la interacció entre les varietats dialectals i la varietat estàndard de la llengua; el fet que, en la majoria dels Estats-nacions, l'estàndard ha pres vigència en un territori administratiu que no coincideix amb àrees dialectals i fronteres lingüístiques provoca fenòmens de con-/divergència notables en les zones frontereres. A més, el sistema educatiu i els mitjans de comunicació –impresos però sobretot electrònics– afavoreixen la penetració de formes orals de l'estàndard en àmbits comunicatius que abans eren reservats a les varietats dialectals. Altres factors que poden iniciar o accelerar tendències de con-/divergència lingüístiques són els canvis demogràfics i socioeconòmics que caracteritzen el món globalitzat, que s'afegeixen, en els casos de les llengües regionals aquí estudiades, a la dinàmica causada pel contacte permanent amb la llengua estatal dominant.
Els 17 estudis reunits en aquest volum analitzen els processos complexos de con-/divergència lingüístiques des de diferents bases metodològiques i diferents punts de vista i contribueixen a entendre més bé on, com i amb quines conseqüències aquests processos es manifesten en l'espai variacional del català, de l'occità i del basc, en particular, i en situacions poliglòssiques, en general.
Amb contribucions de Montserrat Adam, Joan A. Argenter, Claudi Balaguer, Ariadna Benet, Llum Bracho, Aitor Carrera, Josefina Carrera-Sabaté, Oriol Camps i Giralt, Daniel Casals i Martorell, Germà Colón Domènech, Susana Cortés, Johannes Kabatek, Christian Lagarde, Conxita Lleó, Mar Massanell i Messalles, Anna I. Montesinos López, Miren Lourdes Oñederra, Maria Pilar Perea, Clàudia Pons Moll, Claus D. Pusch i Katharina Wieland.
 
Descarregar material suplementari per aquest volum
Volum 7: Variació, poliglòssia i estàndard
 
 
   Volum 8:
Hans-Ingo Radatz
Das Mallorquinische: gesprochenes Katalanisch auf Mallorca. Deskriptive, typologische und soziolinguistische Aspekte.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2010.
X, 318 p. ISBN 978-3-8322-8870-9.
 
Obgleich das Balearische mit seinem Hauptdialekt, dem Mallorquinischen, als der charakteristischste und am stärksten differenzierte Dialekt des Katalanischen gelten kann, ist es bislang kaum je monographisch erforscht und beschrieben worden. Diese Lücke will der vorliegende Band zu schließen helfen. Neben den dialektologischen Fragestellungen befasst sich die Studie auch mit den soziolinguistischen Aspekten der mallorquinischen Regionalsprachigkeit, die in ihrer geschichtlichen und gegenwärtigen Entwicklung kontrastierend einer Reihe ausgewählter westeuropäischer Regionalsprachensituationen gegenübergestellt werden. Die sprachliche Situation auf Mallorca zeigt sich geprägt durch eine komplexe Varietätenarchitektur mit den Hauptvarietäten Mallorquinisch (stark dialektales Katalanisch) und Spanisch im Nähediskurs und den konkurrierenden Standardvarietäten des Katalanischen und Spanischen im Distanzbereich. Das größte Problem bei der Normalisierung des Katalanischen auf Mallorca besteht darin, dass die Sprachloyalität der Sprecher sich mehrheitlich nur auf das dialektale Register ihrer Sprache bezieht, während die Identifikation mit der katalanischen Standardsprache gering bleibt. Gegenstand weiterer Kapitel ist die Geschichte des Schreibens auf Mallorca (in der das langsame Einsickern dialektaler Elemente in die verschiedenen Skriptae Mallorcas vom Mittelalter bis in die Neuzeit dokumentiert wird) sowie die linguistischen und kulturellen Aspekte des mallorquinischen Regionalspanischen. Den Kern des Buchs bildet indes eine kontrastiv zum Standardkatalanischen angelegte dialektologische Beschreibung des Mallorquinischen, die zugleich die traditionelle Einordnung des Mallorquinischen als ostkatalanischen Dialekt kritisch beleuchtet.
Volum 8: Das Mallorquinische
 
 
   Volum 9:
Ferran Robles i Sabater
Aspectes de fraseologia contrastiva alemany-català: Fraseologismes de la producció verbal.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2010.
VIII, 304 p. ISBN 978-3-8322-9287-4.
 
Malgrat el seu paper central en la comunicació humana, els fraseologismes no han format part del nucli principal del estudis lingüístics fins a una època recent. Aquesta obra pretén fer un acostament a les locucions verbals alemanyes i catalanes a partir dels seus trets inherents i constitutius, ja que només un model d'anàlisi modular-integratiu, que posi de manifest les particularitats d'aquestes construccions en els seus diversos nivells de descripció, permetrà assolir-ne una representació completa i exhaustiva. Els resultats d'aquest estudi mostraran que el funcionament potencial dels fraseologismes no és tan irregular i asistemàtic com sempre s'ha cregut i faran possible arribar a conclusions fonamentades sobre l'ús i l'equivalència entre locucions a nivell interlingüístic i intralingüístic d'interès per a la traducció, la descripció lexicogràfica i l'aprenentatge de llengües.
Volum 9: Fraseologia contrastiva
 
 
   Volum 10:
Nanette Rißler-Pipka / Gerhard Wild (eds.)
Picasso - Poesie - Poetik / Picasso, his Poetry and Poetics. Picassos Schaffen aus literatur-, sprach- und medienwissenschaftlicher Sicht.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2012.
VI, 262 p. ISBN 978-3-8440-1083-1.
 
Overshadowed by his magnificent and internationally rewarded art, Picasso created literature: poems, prose, plays. In this book, the rarely analyzed writings are explored in the focus of literary studies, art history and linguistics. A conjoint hypothesis, which is critically discussed, can be formulated as: The painter Picasso became an author of poetry (prose and plays) not by accident, personal crisis or self-discovery, but in the context of a serious literary project, placed in literary tradition and history.
With contributions by Fabienne Douls Eicher, Hanno Ehrlicher, Javier Gutiérrez-Rexach, Enrique Mallén, Isabel Maurer Queipo, Androula Michaël, Angelica Rieger, Nanette Rißler-Pipka, Volker Roloff, Carsten-Peter Warncke and Gerhard Wild.
Volum 10: Picasso - Poesie - Poetik
 
 
   Volum 11:
Llum Bracho Lapiedra (ed.)
El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2013.
VI, 320 p. ISBN 978-3-8440-1494-5.
 
Aquest llibre representa una síntesi d'una de les línies de treball que el grup de recerca COVALT ha desenvolupat sobre unitats fraseològiques. El grup COVALT treballa, en essència, en la compilació, tractament i anàlisi del corpus del mateix nom (Corpus Valencià de Literatura Traduïda) des de l'any 2001.
En aquesta obra trobareu un repàs a la trajectòria dels estudis de traducció basats en corpus, una descripció sobre el funcionament de l'eina AlfraCOVALT per a l'alineament i extracció automàtica de concordances bilingües en brut, la creació d'un observatori sobre literatura traduïda des d'una perspectiva sociològica, una proposta teòrica per a l'anàlisi traductològica dels fraseologismes i els resultats que es desprenen dels estudis elaborats amb els subcorpus en francès, anglès i alemany al català del corpus compilat per COVALT.
Amb contribucions de Llum Bracho Lapiedra, Josep R. Guzman, Heike van Lawick, Josep Marco, Ulrike Oster i Joan Verdegal.
Volum 11: El corpus COVALT
 
 
   Volum 12:
Carles Cortés / Carsten Sinner / Katharina Wieland (eds.)
La recuperació de la literatura en català. De la anormalitat a la normalitat.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2015.
VI, 316 p. ISBN 978-3-8440-3492-9.
 
El volum recull les intervencions d'especialistes que aborden la realitat literària catalana a partir de la restauració democràtica dels anys setanta i vuitanta, tot tenint en compte el valor afegit de recuperació d'una tradició literària i la concreció de la seua normalitat enmig d'un context europeu. Un dels símptomes d'aquesta situació és la interacció i presència de la literatura catalana amb les arts audiovisuals com el cinema o la presància en mitjans digitals. D'igual manera, i amb voluntat comparativa, s'hi aborda el precedent literari en un altre període de normalitat com van ser els anys de la II República Espanyola. Amb totes aquestes aportacions es vol deixar constància del que ha suposat la importància de la literatura en el procés de recuperació de la tradició lingüística i literària, des de l'aprovació de la La Llei del Parlament 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya.
Amb contribucions d'Enric Balaguer Pascual, Àlex Broch, Ana R. Calero, Núria Codina, Carles Cortes, Miquel Cruz i Morente, Anna Esteve, Àngel Lluís Ferrando Morales, M. Jesús Francés, Eberhard Geisler, Ivan Gisbert López, Alfons Gregori, Gonçal López-Pampló Rius, Isabel Marcillas, Francesc Massip Bonet, Carme Oriol, Montserrat Palau, Begonya Pozo, Maria Pujol i Valls, Mònica Sales i Isabel-Clara Simó.
Volum 12: Recuperació de literatura en català
 
 
   Volum 13:
Daniel Casals i Martorell (ed.)
Quan la llengua ven. Estudis de llenguatge publicitari català.
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2015.
VI, 214 p. ISBN 978-3-8440-4076-0.
 
El volum és un recull de quinze treballs sobre la llengua de la publicitat. Té l'objectiu, d'una banda, de mostrar, a la comunitat científica, els resultats de la recerca sobre aquest llenguatge d'especialitat. I, de l'altra, pretén ser un aplec de materials destinats a la formació de diversos tipus de professionals de la publicitat: directors, creatius, redactors, locutors i assessors lingüístics, entre d'altres. Els aspectes a què es dediquen els articles s'agrupen en dos grans blocs. El primer té caràcter lingüístic i aplega estudis sobre l'entonació, la fonètica i la fonologia, l'estàndard oral, la representació geolectal, els principals errors detectats a partir de l'experiència, els trets sintàctics dels enunciats, la innovació làxica i l'eina de consulta ésAdir. El segon bloc de treballs es refereix a la posada en escena dels textos publicitaris i inclou qüestions com la interpretació, l'expressivitat oral, la naturalitat, la versatilitat, la logopèdia i l'anàlisi de la veu per imatges. Tanca el volum una experiència professional d'un locutor i doblador.
Volum 13: Quan la llengua ven
 
 
   Volum 14:
Xavier Rull
The behavior of prefixed, suffixed and compound nomina actionis in Catalan with regard to conversion: a sign of underspecification?
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2016.
VI, 82 p. ISBN 978-3-8440-4129-3.
 
In lexicology, conversion (i. e., the noun taste versus the verb to taste) is regarded as a challenge. Indeed, in a noun/verb conversion, we cannot differentiate between the primitive and derivative due to invisibility or lack of morphemes. The behavior of prefixed, suffixed and compound nomina actionis in Catalan (gel - desgel, formiga - formigueig/formiguejar, néixer - aiguaneix) offers evidence that the underspecification hypothesis is a good way to explain conversion.
Volum 14: Compound nomina actionis
 
 
   Volum 15:
Teresa Molés-Cases / Maria D. Oltra Ripoll (eds.)
El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica
Aquisgrà: Shaker Verlag, 2019.
VI, 226 p. ISBN 978-3-8440-6440-7.
 
Aquest libre recull una selecció de treballs del grup de recerca COVALT (Corpus Valencià de Literatura Traduïda) de la Universitat Jaume I, dedicat des de l'any 2001 als estudis de traducció basats en corpus i responsable de la compilació del corpus homònim, que inclou novel·les originals en anglés, francés i alemany i les seues respectives traduccions al català i al castellà, així com dos subcorpus comparables en català i en castellà. El llibre està estructurat en tres blocs: el primer bloc se centra en el model de llengua que presenten les traduccions al català del corpus COVALT; el segon bloc, en qüestions sociològiques de la traducció; i el tercer bloc presenta contribucions diverses de base traductològica.
Volum 15: El corpus COVALT II
 
 
   Volum 16:
Teresa Pinheiro (ed.)
Cultura en transició. Estudis culturals a la catalanística
Düren: Shaker Verlag, 2022.
X, 284 p. ISBN 978-3-8440-8645-4.
 
Reunint especialistes de diverses àrees de coneixement que comparteixen les premisses teòriques dels estudis culturals, aquest volum convida a situar els estudis catalans en el context de la recerca cultural i interdisciplinària. Quin potencial de renovació ofereix el paradigma dels estudis culturals per a la catalanística, que tradicionalment s'enfoca a l'estudi de la llengua i la literatura? Com canvia la recerca catalana en el context dels estudis ibèrics? Atès que la cultura es crea a través de processos de comunicació social i la literatura és un dels més poderosos portadors de la cultura, el diàleg entre enfocaments lingüístics, literaris i culturals és imprescindible per entendre els fenòmens culturals als Països Catalans en l'actualitat.
En quatre seccions temàtiques - Cultura catalana en trànsit, La 'qüestió nacional' entre realitat i representació, Llengua i identitat i Perspectives transculturals - el llibre pretén apel·lar a la interdisciplinarietat i vincular l'estudi de fenòmens culturals catalans amb la producció teòrica dels estudis culturals i, d'aquesta forma, universalitzar la cultura catalana.
Aquest volum es publicarà a l'estiu del 2022
Band 16: Cultura en transició
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Annexos / Beihefte
Actualitzat el 09-06-2022
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar